Arbetsprocess

Processen för att ta fram färdiga underlag baseras framför allt på uppdragets storlek och komplexitet vilket gör att tillvägagångssättet kan variera. Detaljnivån på uppdraget påverkar också, vissa projekt innebär mycket detaljerade underlag medan andra projekts fokus är den övergripande designen. Nedan beskrivs hur en typisk arbetsprocess kan se ut.

  • Första möte.

Vid ett första förutsättningslöst möte, som sker på plats, diskuteras platsens förutsättningar samt specifika önskemål, estetisk och funktionellt. Denna uppdragsbeskrivning ligger sedan till grund för fortsatt arbete samt offert.

  • Uppmätning.

Uppmätning och fotografering av aktuell plats, underlagen ligger till grund för fortsatt designarbete.

  • Presentation.

Vid det här mötet presenteras en idéskiss som visar ytornas disposition och som utgår från uppdragsbeskrivning samt underlag från uppmätning. Under detta avstämningsmöte diskuteras idéer och koncept, fortsatt designarbetet ner på detaljnivå tar direkt avstamp i de beslut som fattas under mötet eller återkoppling vid senare tillfälle.

  • Färdiga underlag.

Skissen är nu färdigställd på detaljnivå med materialval och komplett växtplan. Specifika konstruktioners och/eller möblers utformning framgår. Ibland kan också bygglovsritningar vara aktuella. Underlagen levereras i original per post samt digitalt via mejl. Dessa underlag används sedan vid offertförfarande och anläggning i nästa steg.

  • Anläggningsfas.

När anläggare är vald kan vi vara involverade i anläggningsprocessen om så önskas, i en konsulterande roll. Omfattningen bestäms genom diskussion, det kan röra sig om ett första möte på plats med anläggaren inför anläggning till ett mer övergripande ansvar genom hela anläggningsarbetet.

Varje projekt är unikt! Kontakta oss gärna för mer information om prisbild och frågor kring just ditt projekt och upplägg.