Trädgårdsdesign och landskapsdesign

Filosofi trädgårdsdesign

För oss är trädgårdsdesign länken mellan utomhusmiljöer, arkitektur och människor. En lyckad trädgårdsdesign interagerar med husets arkitektur samtidigt som den minimerar alla måsten. Den är tidlös, vacker att betrakta och inbjudande att vara i. Kanske står du i begrepp att göra en stor förändring i din trädgård, eller kanske är din trädgård helt oplanerad? Då är du välkommen att höra av dig för att diskutera hur vi kan hjälpa dig!

 

Trädgårdsdesign

I en trädgårdsdesign är dina önskemål vår utgångspunkt när vi designar din utemiljö. En trädgårdsdesign kan innehålla några eller samtliga av dessa punkter:
• Skalenlig planritning, både digitalt och i original.
• Materialval
• Växtplan
• Ljussättning
• Pool och övriga vattenarrangemang.
• Illustrationer som visar nivåskillnader och lösningar, tex murar, slänt, trappor.
• Illustrationer över konstruktioner som tex skärmväggar, pergola, specialdesignade möbler mm.
• Bygglovsritningar, tex murar, nivåskillnader, plank, byggnader (t.ex. Attefall, friggebod, tillbyggnad).

Du träffar alltid Ulrika Levin på plats för ett första förutsättningslöst informationsmöte.


Arbetsprocess trädgårdsdesign

Processen för att ta fram kompletta underlag baseras framför allt på uppdragets storlek och komplexitet vilket gör att tillvägagångssättet kan variera. Detaljnivån på uppdraget påverkar också, vissa projekt innebär mycket detaljerade underlag medan andra projekts fokus är den övergripande designen. Likaså om bygglovsritningar krävs. Nedan beskrivs hur en typisk arbetsprocess kan se ut.
• Första möte.
Vid ett första förutsättningslöst möte, som sker på plats, diskuteras platsens förutsättningar samt specifika önskemål, estetisk och funktionellt. Denna uppdragsbeskrivning ligger sedan till grund för fortsatt designarbete samt offert.
• Uppmätning.
Uppmätning och fotografering på plats, underlagen ligger till grund för fortsatt designarbete.
• Presentation.
Vid det här mötet presenteras en idéskiss som visar ytornas disposition och tänkta lösningar utifrån uppdragsbeskrivning och underlag från uppmätning. Under detta avstämningsmöte diskuteras de idéer och koncept som idéskissen visar. Fortsatt designarbetet ner på detaljnivå tar avstamp i den återkoppling som ges antingen vid mötet, eller vid ett senare tillfälle.
• Färdiga underlag.
Ritningen är nu färdigställd på detaljnivå. Specifika konstruktioners utformning framgår. Ibland kan också bygglovsritningar vara aktuella. Underlagen levereras i original per post samt digitalt via mejl. Dessa underlag används sedan vid offertförfarande och anläggning i nästa steg, samt bygglovsansökan om det är aktuellt.
• Genomförande.
När entreprenör är vald, kan vi vara involverade i anläggnings- och byggprocess om så önskas, i en konsulterande roll. Omfattning bestäms genom diskussion, det kan röra sig om ett uppstartsmöte med entreprenör vid projektets start, till ett mer övergripande ansvar genom hela processen.

Kostnad trädgårdsdesign

Uppdragets storlek, komplexitet och detaljnivå är individuellt för varje uppdrag och påverkar också kostnaden. En del projekt kräver mycket detaljerade underlag, andra fokuserar mer på den övergripande designen. Ett riktpris för en trädgårdsdesign av en villatomt ligger någonstans mellan 24 000 – 40 000 kr ink moms. Offert lämnas alltid, kontakta oss för mer information kring prisbild och upplägg för just ditt projekt!

Känner du att ditt projekt är av mindre storlek, och att du snarare behöver bolla dina idéer och tankar om din trädgård, än att få detaljerade ritningar? Kika in här och boka en trädgårdsrådgivning med Ulrika Levin istället!

Landskap

Våra landskapsuppdrag är av varierande karaktär, likaså uppdragens storlek. Det kan handla om att skapa specifika miljöer med en bestämd karaktär och inriktning. Eller att förhöja, förstärka och förbättra befintliga grönområden. Det handlar också om att designa helt nya miljöer i anslutning till en nyöppnad verksamhet, byggnad eller ett rekreationsområde.
Kontakta oss för vidare information kring offertförfrågan och arbetsprocess.
Hakonegräs och idegran, en fantastiskt kombination, enligt vår trädgårdsdesigner Ulrika Levin, Levins Trädgård & Design.

Kontakta oss!